ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ ВМІНЬ ЗДІЙСНЮВАТИ ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-251-263

Ключові слова:

діти передшкільного віку, педагогічні умови, уміння здійснювати пошук інформації.

Анотація

У статті розглянуто особливості формування у дітей передшкільного віку вмінь здійснювати пошук інформації. Мета статті: теоретично визначити, науково обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність педагогічних умов формування в дітей передшкільного віку вмінь здійснювати пошук інформації. Було встановлено, що проблема формування в дітей передшкільного віку вмінь здійснювати пошук інформації є актуальною в педагогічній теорії та практиці закладів дошкільної освіти і потребує теоретичного осмислення. У роботі уточнено зміст поняття «уміння здійснювати пошук інформації», яке розглядається нами як набуті дітьми на основі знань і досвіду здібності до дій, спрямовані на пошук, засвоєння та подальше використання інформації. Відповідно до мети та завдань констатувального експерименту для вивчення рівня сформованості в дітей передшкільного віку вмінь здійснювати пошук інформації було виокремлено показники оцінки, розроблена методика діагностики та визначені рівні (високій, середній, низький) сформованості в дітей передшкільного віку вмінь здійснювати пошук інформації. Довели, що формування в дітей передшкільного віку вмінь здійснювати пошук інформації буде ефективним за реалізації таких педагогічних умов: розроблення та реалізація комплексу пошукових завдань, що забезпечують дієве опанування дітьми передшкільного віку способами і засобами роботи з інформацією з урахуванням специфіки її джерел та етапів пошукової діяльності (усвідомлення проблеми, визначення джерела, сприйняття інформації, збереження та використання інформації); стимулювання інтересу дітей передшкільного віку до пошуку інформації з використанням різних джерел; створення емоційно-комфортного середовища в процесі роботи з інформацією для ефективного міжособистісного спілкування дітей передшкільного віку. Була розроблена та апробована методика формування в дітей передшкільного віку вмінь здійснювати пошук інформації, розроблені етапи цього процесу: мотиваційний, інформаційно-навчальний, дієво-розвивальний. Експериментально підтверджена ефективність педагогічних умов та методики формування в дітей передшкільного віку вмінь здійснювати пошук інформації.

Посилання

Бєлєнька Г. В. Дошкільнятам про світ природи: методичний посібник для вихователів дітей дошкільного віку. Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. 115 с.

Гриневич Л. Концептуальні ідеї реформи «Нова українська школа» у світлі української педагогічної думки. Український Педагогічний журнал. 2023. № 4. С. 98–111.

Захарова Н. М. Адаптація дітей дошкільного віку до сучасного соціального простору : монографія. Донецьк : Ноулідж, 2010. 218 с.

Кремень В. Г., Сисоєва С. О., Бех І. Д. Концепція виховання дітей та молоді в цифровому просторі. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2022, Вип. 4. № 2. С. 1–30.

Листопад О. А. Теоретико-методичні засади формування професійно-творчого потенціалу майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : монографія. Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2015. 328 с.

Листопад О. А., Мардарова І. К. Модульний курс «Комп’ютерні технології в роботі з дітьми» : навчальний посібник для студентів зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта». Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. 192 с.

Листопад О. А., Мардарова І. К. Теоретико-методичні засади формування готовності майбутніх вихователів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації пізнавальної діяльності дошкільників : монографія. Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2021. 206 с.

Мардарова І. К. Підготовка майбутніх вихователів до використання комп’ютерних технологій в організації пізнавальної діяльності старших дошкільників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. Одеса, 2012. 21 с.

Петрунько О. В. Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіасередовищі : моногр. 2-ге вид. Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. 480 с.

Пономаренко Т., Кузіна О. Підготовка майбутніх педагогів до використання медіапростору в освітньому процесі закладу дошкільної освіти Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 2021. № 35. С. 89–93.

Цимбалару А. Д. Освітній простір: сутність, структура і механізми створення Український педагогічний журнал. 2016. № 1. C. 41–50.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-28