Вимоги до оформлення статей

Стаття подається мовою оригіналу в електронному варіанті на електронну пошту збірника.

Технічне оформлення тексту статті

Поля: верхнє – 2 cм, нижнє – 2 cм, ліве – 3 cм, праве – 1,5 cм. Абзацний відступ – 1,25 см. 
Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) 14, інтервал – 1,5.
Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення ключових понять напівжирним шрифтом, цитат – курсивом. Необхідно використовувати прямі лапки (парні – «…»). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (–).

Матеріали розташовуються в такій послідовності:

1) УДК; 
2) DOI (надається редакцією);
3) НАЗВА СТАТТІ українською та англійською мовами; 
4) ім’я та прізвище, вчене звання, науковий ступінь, посада, місце роботи автора, поштова адреса установи українською та англійською мовами; 
5) e-mail, orcid автора;
6) анотації українською та англійською мовами (кожна по 2000 знаків із пробілами (230-250 слів);
7) ключові слова (5-7 слів) українською та англійською мовами;
8) текст статті;
9) література (оформлена згідно ДСТУ 8302:2015). Джерела наводяться в алфавітному порядку (окремі абзаци з відступом першого рядка – 1 cм) з автоматичною нумерацією;
10) References, транслітерована латинськими буквами (APA-стиль).

Вимоги до назви статті

Назва статті має бути інформаційною, чітко відповідати змісту статті, НЕ МІСТИТИ абревіатур.

Вимоги до анотації та ключових слів

Анотація – коротка характеристика наукової статті з точки зору її призначення, змісту, виду, форми та інших особливостей.

Анотація виконує такі функції:
- дає можливість скласти уявлення про зміст наукової статті, визначити її релевантність назві статті та потребу у зверненні до повного тексту статті;
- використовується в інформаційних, у тому числі автоматизованих, системах для пошуку інформації.

Анотація має включати характеристику основної теми, проблеми наукової статті, мету роботи та її результати. В анотації вказується, що нового привносить відповідна стаття порівняно з іншими, спорідненими за тематикою та цільовим призначенням.

Анотація не має містити абревіатур.

Ключові слова:
- від 5 до 7 слів;
- не містять абревіатур;
- подаються у називному відмінку; розділені комами.

Основний текст статті має містити такі компоненти:
Вступ (розкривається актуальність дослідження; здійснюється постановка проблеми та аналіз попередніх досліджень і публікацій; формулюються мета і завдання).
Методи та методики дослідження (висвітлюється процедура теоретико-методологічного та/або експериментального дослідження).
Результати та дискусії (викладається основний матеріал так, щоб була зрозумілою суть теоретичного та/або емпіричного дослідження; дискусії щодо висвітленої проблематики).
Висновки (здійснюється узагальнення результатів, передбачаються перспективи подальших досліджень).

Вимоги до оформлення посилань на літературні джерела в тексті статті

У тексті статті посилання подаються у квадратних дужках. Необхідно вказувати номер позиції у списку використаної літератури i сторінку: [1, с. 14-15]. Якщо робиться відсилання до кількох джерел одночасно, їхні номери розділяються крапкою з комою: [1; 3].

У списку літератури обов’язково мають міститися ВСІ наукові джерела, прізвища авторів яких згадуються в тексті статті.

Вимоги до оформлення списку літератури

1. Література оформлюється згідно ДСТУ 8302:2015. 
2. References оформлюється згідно стандарту APA. 
3. Транслітерація прізвищ авторів, залежно від мови оригіналу джерела, виконується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови).
4. Для транслітерування джерел літератури потрібно використовувати програму http://ukrlit.org/transliteratsiia
5. Обов’язковим є зазначення МОВИ використаного джерела у квадратних дужках – наприклад, [in Ukrainian] або [in English].
6. У транслітерованому списку літератури після назви праці у квадратній дужці повинен бути переклад цієї назви англійською мовою, після назви журналу – переклад цієї назви англійською мовою через тире.

Приклади оформлення літератури згідно стандарту APA

Honcharova, T. (2017). Zhanrovi transformatsii dyskursu futbolnyh fanativ: psykholinhvistychnyj pidkhid [Genre Transformations of the Football Fans’ Discourse: Psycholinguistic Approach]. Psykholingvistyka – Psycholinguistics, 22(2), 12–27. [in Ukrainian].

Vyshnevskyi, O.S. (2020). Vplyv tsyfrovizatsii na promyslovist: problemy vyznachennia v krainakh YeS [Impact of digitalization on industry: problems of definition in EU countries]. Ekonomika promyslovosti – Economy of industry, 1(89), 31–44. [in Ukrainian].