Приклад оформлення статті

УДК 123.456:789

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF DISTANCE EDUCATION IN THE WORLD

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ У СВІТІ

Victoria IVANOVA,
PhD in Pedagogy, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Pedagogy,
Berdyansk State Pedagogical University
4, Schmidta Str., Berdiansk, Zaporizhzhia oblast, 71100, Ukraine
ivanova@gmail.com
https://orcid.org/

Вікторія ІВАНОВА,
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки,
Бердянський державний педагогічний університет
вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Запорізька обл., 71100, Україна
ivanova@gmail.com
https://orcid.org/

ABSTRACT
Англійська анотація на 2000 знаків з пробілами. 
Keywords: 5-7 слів

Текст (14 шрифт, 1,5 інтервал) 

Література

1. Гончарова Т. Жанрові трансформації дискурсу футбольних фанатів: психолінгвістичний підхід. Психолінгвістика. 2017. Вип. 22(2). С. 12–27.
2. Компанцева Л. Лінгвістична експертиза соціальних мереж. Київ : Агромедіа, 2018. 318 с.
3. Українська освіта в умовах війни : монографія / за наук. ред. С. О. Терепищого. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. URL : http://surl.li/kptvi (дата звернення: 10.07.2023).

References

1. Honcharova, T. (2017). Zhanrovi transformatsii dyskursu futbolnykh fanativ: psykholinhvistychnyi pidkhid [Genre Transformations of the Football Fans Discourse: Psycholinguistic Mechanisms]. Psykholinhvistyka – Psycholinguistics, 22(2), 12–27. [in Ukrainian].
2. Kompantseva, L. (2018). Linhvistychna ekspertyza sotsialnykh merezh [Linguistic Expertise of Social Networks]. Kyiv : Ahromedia [in Ukrainian].
3. Terepyshchyj, S. O. (ed.) (2020). Ukrainska osvita v umovakh viiny : monohrafiia [Ukrainian education in the conditions of the war : a monograph]. Kyiv : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova. Retrieved from: http://surl.li/kptvi [in Ukrainian].

АНОТАЦІЯ
Українська анотація на 2000 знаків з пробілами. 
Ключові слова: 5-7 слів