СУТЬ ПОНЯТТЯ «ЗДОРОВ’Я» ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ В ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-374-382

Ключові слова:

здоров’я, підлітковий вік, освітній процес, психофізіологічний розвиток, здоров’язберігальні технології, здоровий спосіб життя.

Анотація

У статті здійснено науково-теоретичне обґрунтування питань щодо формування у свідомості особистості уявлень про здоровий спосіб життя, та можливостей застосування освітніх технологій з метою збереження і зміцнення здоров’я дітей підліткового віку, окреслено теоретичні аспекти тлумачення суті поняття «здоров’я» з метою розробки системи його формування у середовищі дітей підліткового віку. Виокремлено, класифіковано основні морфо-функціональні та психофізіологічні особливості змін, що відбуваються в опорно-руховому апараті, нервовій, ендокринній, імунній та серцево-судинній системах організму дитини цього вікового періоду й зумовлені дорослішанням, нервово-психічним і фізіологічним розвитком. Важливе наукове, освітнє і суспільне значення має застосування здоров‘язберігальних технологій як основний напрям у розв’язанні проблем щодо збереження та зміцнення здоров’я молоді в умовах сучасного освітнього простору. Визначальним чинником у формуванні ціннісного ставлення до здоров’язбереження, як встановлення особистості, є виховний, педагогічний аспект. Підвищений інтерес дослідників до поняття «здоров’язберігаючі технології» свідчить про актуальність проблеми, а протиріччя підходів до її визначення і місця в освітньому процесі вказує на недостатню теоретичну розробленість педагогічного феномену поняття «здоров’язберігаючі технології». Суть здоров’язберігаючих технологій є забезпечення умов фізичного, психічного, соціального та духовного комфорту, що сприяють продуктивній навчально-пізнавальній та практичній діяльності учасників освітнього процесу, заснованої на науковій організації праці та культури здорового способу життя особистості. Тому, впровадження в освітній процес загальноосвітніх закладів і ЗВО України оздоровчих технологій дає змогу розширити резерви психофізіологічних функцій організму людини, відновити її здатність до саморегуляції та самовідтворення, компенсувати наслідки функціональних порушень і навіть призупинити патологічний процес. Автор статті доходить висновку про те, що розв’язання проблеми збереження здоров’я дітей підліткового віку можливе завдяки визнанню пріоритету здорового способу життя, пошуку нових і ефективних форм та методів, що урізномаїтили б зміст оздоровчих програм та сприяли забезпеченню всебічного та гармонійного розвитку. Оскільки в сучасному розумінні метою навчання є всебічний розвиток дитини з урахуванням її вікових та індивідуальних особливостей разом із збереженням та зміцненням здоров’я, то й, відповідно, здоров’язберігаючі технології постають як єдина система організаційних форм та технологічних одиниць, головною метою яких є зміцнення і збереження здоров’я особистості.

Посилання

Арефьєв В. Г. Здоров’я підлітків і рухова активність. Чернігів. 2014. Т. 3. 118 c.

Бойченко Т. Є., Василашко І. П., Коваль Н. С. Основи здоров’я : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ : Генеза, 2009. 160 с.

Вашев О. Є. Валеологія: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління професійною працездатністю» (для студентів усіх спеціальностей Академії та НПП). Харків : ХНАМГ, 2010. 57 с.

Гончарова Н. М Теоретико-методичні основи здоров’яформуючих технологій в процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку : дис. … д-ра наук з фізичного виховання і спорту : 24.00.02. Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2019. 541 с.

Грибан В. Г. Валеологія: підручник / 2-ге вид. перероб. та доп. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 342 с.

Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : колективна монографія / [за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука]. Харків : Вид. Рожко С. Г., 2017. 488 с.

Здоров’язбережувальні технології в освітньому середовищі : колективна монографія / [за заг. ред. Л.М. Рибалко]. Тернопіль : Осадца В. М., 2019. 400 с.

Кодацька С. М. Морфофункціональні й психофізіологічні особливості підліткового віку. Кіровоград : КНТУ. 2010. С. 61–62. URL : https://core.ac.uk/download/pdf/84826404.pdf (дата звернення: 20.10.2023)

Носко М., Браташ С. Педагогічні основи застосування здоров’язбережувальних технологій у навчальному процесі на уроках фізичної культури в загальноосвітніх школах. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Луцьк, 2013. № 1 (21). С. 116–119.

Носко М. О., Грищенко С. В., Носко Ю. М. Формування здорового способу життя : навчальний посібник. Київ : Вид-во, 2013. 268 с.

Ратинська О. М. Формування відповідального ставлення до здоров’я у підлітків. Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Педагогіка. Соціальна робота / [гол. ред. І. В. Козубовська]. Ужгород : Говерла, 2014. Вип. 30. С. 147–150.

Теоретичні основи педагогіки й сучасні аспекти виховання : матеріали науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 13–14 травня 2022 р.). Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2022. 76 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-28