ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-419-431

Ключові слова:

математичні дисципліни, готовність до інноваційної педагогічної діяльності, елементарна математика, математичний аналіз, учитель математики.

Анотація

У статті розглядається процес вивчення математичних дисциплін як складник методичної системи формування готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності. Готовність майбутнього вчителя математики до інноваційної педагогічної діяльності тлумачиться як інтегративна якість його особистості, яка є результатом синтезу мотивів, цінностей, знань, умінь та практичного суб’єктного досвіду й забезпечує успішну педагогічну діяльність, спрямовану на створення, розповсюдження та свідоме і доцільне використання інновацій у процесі навчання математики. Виокремлено та обґрунтовано основні шляхи формування готовності майбутніх вчителів математики до інноваційної педагогічної діяльності в процесі вивчення математичних дисциплін (елементарна математика, математичний аналіз та лінійна алгебра). Обґрунтовано, що процесі вивчення математичних дисциплін доцільно організовувати інноваційне навчання, що передбачає комбінування традиційних та інноваційних форм і методів. Зокрема, у процесі навчання елементарної математики доцільно змінювати акценти у формах роботи; використовувати широкий діапазон методів інтерактивного навчання, серед іншого і методу проєктів. З метою пропедевтичної підготовки до інноваційної педагогічної діяльності в процесі вивчення математичних дисциплін доцільно використовувати як традиційні, так й інноваційні засоби навчання. До останніх відносимо: задачі з різних тем математичних дисциплін, що розв’язуються декількома методами (способами), Rich задачі, пошуково-дослідницькі задачі для аудиторної та позааудиторної роботи. Також у процесі вивчення математичних дисциплін доцільно під час введення нових понять та способів діяльності з ними мотиваційний компонент пов’язувати з прикладною спрямованістю та змістом навчання математики в школі; під час навчання розв’язуванню задач ознайомлювати студентів із методичними аспектами навчання, зокрема з етапами розв’язування задачі.

Посилання

Акуленко І. А. Компетентнісно орієнтована методична підготовка майбутнього вчителя математики профільної школи (теоретичний аспект) : монографія. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю., 2013. 460 с.

Арюткіна М. В. Психолого-педагогічні засади підготовки студентів економічних спеціальностей до інноваційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2011. 43 с.

Ачкан В. В. Підготовка майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності: Монографія. Київ : ФОП Маслаков, 2018. 308 с.

Бевз В. Г. Інноваційне навчальне середовище підготовки майбутніх учителів математики. Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики: зб. наук. праць за матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 30 травня–1червня 2018 р.). Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. С. 15–17.

Волощук І. А. Формування готовності молодого вчителя фізико-математичних дисциплін до інноваційної діяльності в системі методичної роботи школи : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.04. Черкаси, 2010. 22 с.

Гавриш І. В. Теоретико-методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.-ра пед. наук : 13.00.04. Луганськ, 2006. 46 с.

Демиденко Т. М. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до інноваційної педагогічної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04. Луганськ, 2004. 22 с.

Завалко К. В. Формування готовності майбутнього вчителя музики до інноваційної діяльності : дис. д-ра пед. наук : 13.00.02. Київ, 2013. 490 с.

Козак Л. В. Структура та ознаки інноваційної професійної діяльності викладача вищого навчального закладу. URL : http://elibrary.kubg.edu.ua/1581/1/L_ Kozak_PPTP_2_GI.pdf (дата звернення: 16.09.2023).

Працьовитий М. В. Якість фундаментальної математичної підготовки майбутнього вчителя математики в умовах педагогічного університету. Матер. Міжнар. наук.-практич. конф. «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики» (м. Київ, 11–13 травня 2011 р.). Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. С. 80.

Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціалісту». Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 2736 від 23.12.2020. URL : https://zakon.rada. gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text (дата звернення: 10.09.2023).

Тарасенкова Н. А. Компетентнісний підхід у навчанні математики: теоретичний аспект. Математика в рідній школі. 2016. № 11. С. 26–30.

Шапран О. І., Шапран Ю. П. Створення інноваційного освітнього середовища в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя. URL : http://www.sportpedagogy. org.ua/html/journal/2010-09/10soitpt.pdf (дата звернення: 29.09.2023).

Achkan, V., Vlasenko, K., Lovianova, І., Rovenska, O., Kovalenko, A. A model of learning the online course «Creative Thinking through Learning Elementary Maths». Journal of Physics: Conference Series. (2022). 2288. 012020. doi:10.1088/1742-6596/2288/1/012020

Vlasenko К., Chumak O., Lovianova I., Kondratyeva O., Achkan V. Personal e-Learning Environment of a Mathematics Teacher. Universal Journal of Educational Research. 2020. Vol. 8(8). Р. 3527-3535.

Vlasenko К., Achkan V., Chumak O., Lovianova I., Armash T. Problem-Based Approach to Develop Creative Thinking in Students Majoring in Mathematics at Teacher Training Universities. Universal Journal of Educational Research. 2020. Vol. 8(7). P. 2853-2863.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-28