ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ: НОРМА СЬОГОДЕННЯ ЧИ ВИКЛИК АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-35-56

Ключові слова:

штучний інтелект, ChatGPT, академічна доброчесність, вища освіта, політика і процедури використання ШІ.

Анотація

Стаття спрямована на вивчення й обговорення проблеми, чи є використання технологій штучного інтелекту в академічних сферах нормою сьогодення чи викликом академічній доброчесності. Сьогодні багато науковців висловлюють обурення щодо можливостей плагіату та академічної недоброчесності, коли здобувачі вищої освіти використовують технології штучного інтелекту, зокрема ChatGPT, для виконання навчальних завдань чи написання наукових робіт. Мета статті: розкрити результати дослідження, проведеного на підставі анонімного опитування здобувачів вищої освіти та науково- педагогічних працівників Бердянського державного педагогічного університету щодо їх досвіду використання ШІ під час навчання та викладання; визначити переваги та виклики використання технологій ШІ в освітньому процесі; висвітлити етичні та академічні аспекти цього питання. У статті розкрито стан вивчення проблеми використання ШІ в освітньому процесі у контексті зарубіжних та українських наукових досліджень; описано результати дослідження, проведеного на підставі анонімного опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників Бердянського державного педагогічного університету, зокрема визначено рівень обізнаності респондентів щодо технологій ШІ та досвіду їх використання в освітньому процесі; визначено сервіси ШІ та мету їх використання респондентами під час навчання/викладання в університеті; з’ясовано, чи вважають учасники освітнього процесу використання ШІ порушенням академічної доброчесності; визначено можливості та нові рішення використання ШІ як доповнення до традиційних методів навчання/викладання з урахуванням реалій сьогодення. Опитування проводилося у травні 2023 року упродовж 2 тижнів за допомогою програмного забезпечення для адміністрування опитування Google Form на підставі розробленої анкети «Використання штучного інтелекту для навчання/викладання». В опитуванні брали участь здобувачі вищої освіти різних курсів, рівнів та форм навчання й науково-педагогічні працівники університету. Для опису дослідницьких даних на основі теоретичних умовисновків та узагальнень, досвіду респондентів був застосований якісний аналіз одержаних результатів та їх інтерпретація. Для наочно-графічного представлення результатів дослідження використовувалися рисунки та діаграми. Перспективою подальших досліджень є розробка політики, процедур та рекомендацій щодо використання ШІ в освітньому процесі закладів вищої освіти.

Посилання

Академічна доброчесність: виклики сучасності: збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 16.05.22 – 24.06.2022) / уклад. Главчева Ю. М. ; Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці»; Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського; Фундація ADD.

Варшава, 2022. 259 с. URL : https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/15265/1/praktychnyi%20dosvid%20vprovadzhennia%20akademichnoi%20dobroches

nosti.pdf (дата звернення: 17.10.2023).

Вікторова Л. Перспективи застосування сучасних технологій та штучного інтелекту у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 35, том 2, 2021. https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-2-29

Горбачов С. І. Академічна доброчесність залежить від усіх учасників освітнього процесу. Веб-сайт Служби освітнього омбудсмена України, 2021. URL : https://eo.gov.ua/akademichna-dobrochesnist-zalezhyt-vid-usikh-uchasnykivosvitnoho-

protsesu/2021/04/30/ (дата звернення: 18.10.2023).

Дорожня карта з регулювання штучного інтелекту в Україні. Bottom-Up Підхід. Міністерство цифрової трансформації України, 2023. URL : https://thedigital.gov.ua/news/regulyuvannya-shtuchnogo-intelektu-v-ukrainiprezentuemo-

dorozhnyu-kartu. (дата звернення: 18.10.2023)

Драч І., Петроє О., Бородієнко О., Регейло І., Базелюк О., Базелюк Н., Слободянюк О. Використання штучного інтелекту у вищій освіті. Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство». 2023. 15. С. 66–82. https://doi.org/10.31874/2520-6702-2023-15-66-82

Зубенко О. В. Штучний інтелект і вивчення іноземної мови. Закарпатські філологічні студії. Випуск 27. Том 2. 2018.

https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.27.2.15

Колесніков А. Академічна доброчесність в українському освітньо-науковому просторі: проблеми та соціальні загрози. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2019. Вип. 24. С. 122–128. URL :

http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38304 (дата звернення: 22.10.2023)

Мар’єнко М., Коваленко В. Штучний інтелект та відкрита наука в освіті. Фізико-математична освіта. 2023. Том 38. № 1. С. 48–53.

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2023-038-1-007

Положення про академічну доброчесність у Бердянському державному педагогічному університеті. Бердянський державний педагогічний університет, 2019. URL : https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/akademdobrochesnist-

_sayt.pdf (дата звернення: 14.10.2023)

Сопова Д. Академічна доброчесність у системі професійної підготовки майбутнього педагога. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2018. № 3–4 (56–57). P. 52–56. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2018.3-4.5256

Сорокіна Н. Г., Артюхова А. Є., Дегтярьова І. О. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених: колективна монографія. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. URL : https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29677 (дата звернення: 30.10.2023)

Слободянюк О. М. Стан дослідження проблеми забезпечення академічної доброчесності у вищій освіті України. Педагогічні науки: реальність і перспективи. 2019. Вип. 70. С. 236–240. URL : http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27916 (дата звернення: 17.10.2023 )

Ульянова Г. О., Бааджи Н. П. Академічна доброчесність як основа академічного успіху. Правова позиція. 2022. № 4 (37). С. 98–103.

https://doi.org/10.32782/2521-6473.2022-4.18

Філіпенко Л. В., Думанський О. В., Козак О. В. Академічна доброчесність в науковому та освітньому середовищі закладів освіти України: погляд крізь призму наявності штучного інтелекту. Академічні візії. Секція: Освіта/Педагогіка. 2023. № 19. С. 90–98. URL : https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/380 (дата звернення: 24.10.2023)

Шаров С. В. Сучасний стан розвитку штучного інтелекту та напрямки його використання. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. 2023. № 6. С. 136–144. URL : http://obrii.org.ua/usec/storage/conference/zb_vol6_2023.pdf#page=137 (дата звернення: 03.11.2023)

Шинкарук О. Сутність поняття «академічна доброчесність» в інтерпретації сучасних дослідників. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2023. Вип. 64, том 2. С. 376–380. https://doi.org/10.24919/2308-4863/64-2-60

Штучний інтелект в освіті: відповідальне ставлення. Бібліографічний покажчик / уклад. О. Найдьонова. Кропивницький : Центральноукраїнський національний технічний університет, 2023, 11 с. URL : http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/13011 (дата звернення: 15.10.2023 )

Штучний інтелект: загрози і можливості. EPAM Ukraine – найбільша ІТ-компанія в Україні. 2023. URL : https://careers.epam.ua/blog/artificial-intelligencethreats-and-opportunities (дата звернення: 19.10.2023 )

Basken P. Even at Harvard, academic efforts to combat ChatGPT are mixed. Times Higher Education. 2023. URL : https://www.timeshighereducation.com/news/evenharvard-academic-efforts-combat-chatgpt-are-mixed (дата звернення: 25.10.2023)

Bretag T. Handbook of Academic Integrity (1st ed.). SpringerReference. 2016. https://doi.org/10.1007/978-981-287-098-8 URL : https://sadbhavnapublications.org/research-enrichment-material/1-Research-Based-Books/Handbook-of-Academic-Integrity-

(PDFDrive).pdf (дата звернення: 18.10.2023 )

Cambridge university press та політика щодо використання штучного інтелекту. Національний репозитарій академічних текстів. 2023. URL : https://nrat.ukrintei.ua/cambridge-university-press-ta-polityka-shhodo-vykorystannyashtuchnogo-

intelektu/ (дата звернення: 08.11.2023)

Cassidy C. Australian universities to return to ‘pen and paper’ exams after students caught using AI to write essays. The Guardian, 10 January 10, 2023. URL : https://www.theguardian.com/australia-news/2023/jan/10/universities-to-return-to-pen-andpaper-

exams-after-students-caught-using-ai-to-write-essays (дата звернення: 05.11.2023)

Generative pre-trained transformer. Вікіпедія. 2022. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Generative_pre-trained_transformer (дата звернення: 14.10.2023 )

Cotton D. R. E., Cotton P. A. & Shipway J. R. Chatting and cheating. Ensuring academic integrity in the era of ChatGPT. Innovations in Education and Teaching International, 2023. https://doi.org/10.1080/14703297.2023.2190148

Lynch M. My vision for the future of artificial intelligence in education. The Edvocate, 2018. URL : https://www.theedadvocate.org/vision-future-artificialintelligence-education/ (дата звернення: 11.11.2023 )

Milmo D. ChatGPT reaches 100 million users two months after launch. The Guardian, 2023. URL : https://www.theguardian.com/technology/2023/feb/02/chatgpt-100-million-users-open-ai-fastest-growing-app (дата звернення: 01.11.2023)

Mukherjee S. UNESCO seeks regulation in first guidance on GenAI use in education. Reuters. 2023. URL : https://www.reuters.com/technology/unesco-seeksregulation-first-guidance-genai-use-education-2023-09-07/ (дата звернення: 08.11.2023)

Pokkakillath Sh. & Suleri J. ChatGPT and its impact on education. Research in Hospitality Management, 2023, 13:1, P. 31–34, https://doi.org/10.1080/22243534.2023.2239579

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-26