СТВОРЕННЯ БЕЗБАР’ЄРНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ДИДАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ЗАПОБІГАННЯ ПОЯВИ У СТУДЕНТІВ ЕМОЦІЙНИХ БАР’ЄРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-448-456

Ключові слова:

освітня діяльність, емоційний бар'єр, емоції, види емоційних бар'єрів, дидактичні прийоми, запобігання.

Анотація

Актуальність проблеми дослідження обумовлена обґрунтованими теоретичними положеннями багатьох дослідників. Саме тому актуалізується проблема вивчення впливу емоційних бар'єрів на ефективність освітнього процесу та пошук ефективних дидактичних прийомів запобігання емоційним бар’єрам. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні суті і типології емоційних бар'єрів студентів, що супроводжують освітній процес, а також висвітленні дидактичних прийомів їх запобігання. У дослідженні автори доводять, що емоції мають подвійний вплив на діяльність людини. З одного боку, вони стимулюють і регулюють її, а з іншого – дезактивують активність людини. Саме тому проблема вивчення впливу емоційних бар'єрів на ефективність освітнього процесу та пошук ефективних дидактичних прийомів запобігання емоційним бар'єрам стає все більш актуальною. Автори розглядають негативний вплив емоцій як перешкоду в освітньому процесі. У дослідженні автори визначають емоційний бар'єр як внутрішню реакцію на зовнішній бар'єр, яка втілюється в певних емоційних станах і супроводжує негативні наслідки діяльності. У статті проаналізовано причини виникнення та типологію емоційних бар'єрів студентів. Особливу увагу приділено дидактичним методам запобігання емоційним бар'єрів у освітньому процесі. Зазначається, що стратегія запобігання базується на двох послідовних тактиках – діагностиці та прогнозуванні. Під діагностикою розуміється діяльність з вивчення природи, типу та особливостей навчальних ситуацій в освітньому процесі. Діагностика компонентів і змісту навчальних ситуацій є основою для прогнозування бар'єру – обґрунтованого припущення про можливість його виникнення або розвитку в майбутньому. Без обґрунтованого прогнозу можливого бар'єру неможливо запобігти його виникненню. Чим глибшою, достовірнішою, комплекснішою та оперативною буде діагностично-прогностична діяльність, тим ефективнішою може бути робота з запобігання бар'єрам.

Посилання

Гапійчук І. М. Педагогічні умови емоційної взаємодії «викладач-студент» у процесі навчання у класичному університеті: дис... канд. пед. наук: 13.00.04. Одеса : Одеський національний ун-т ім. І. І. Мечникова, 2003. 254 с.

Глазкова И. Я. Категориальный аппарат барьерной педагогики. Аспекты современной науки. Москва : Перо, 2013. Вып. 15. С. 39–45. 3. Глазкова І. Я. Бар’єрна педагогіка як новий напрям педагогічної науки Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 квіт. 2012 р. Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. Ч. 2. С. 31–34.

Глазкова І. Я. Гуманність: структура, засоби формування. Проблеми сучасного мистецтва і культури. Київ : Науковий світ, 2002. С. 41–47.

Глазкова І. Я. Дидактичні прийоми запобігання емоційним бар’єрам у навчальному процесі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2013. Вип. 30. С. 124–130.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Семиченко В. А. Психология эмоций. Луганск : Осирис, 1996. 67 с.

Чебыкин А. Я. Эмоциональная регуляция учебно-познавательной деятельности. Одесса, 1992. 168 с.

Ярославська Л. І. Дидактичні умови подолання педагогічних бар’єрів у процесі навчального співробітництва викладачів і студентів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2010. 178 с.

Glazkova I., Khatuntseva S., Yaroshchuk L. Professional Pedagogical Culture: Historical Culturological Aspect. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2020, Vol. 12 (3). Р. 144–162.

Glazkova I., Khatuntseva S., Vaseiko Y., Shymanovych I., Yaroshchuk L. Future teachers’ training to application of cognitive barriers in professional activities during the Covid-19 pandemic. Amazonia Investiga. 2022. 11 (50). P. 66–78.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-28