ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЄКТІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ SOFT SKILLS НАВИЧОК У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-475-484

Ключові слова:

«soft skills», метод проєктів, професійна педагогічна підготовка майбутніх учителів, освітнє середовище.

Анотація

Формування «soft skills» для студентів – об’єктивна вимога сучасного європейського суспільства, тому процес підготовки високоосвіченого педагогічного спеціаліста актуалізує проблему організації процесу навчання, який сприяє самореалізації особистості студента шляхом розвитку його інтелектуальних і організаційних можливостей, вольових якостей та творчих здібностей. У статті проаналізовано застосування методу проєктів у процесі формування навичок soft skills у студентів. Акцентовано, що формування «м’яких навичок» у наш час є важливим складником підготовки майбутніх учителів. Теоретично обґрунтовано доцільність застосування методу проєктів для формування умінь приймати рішення в ситуаціях нестачі часу; лідерських якостей, здатності до візуалізації інформації; уміння публічно виступати; навичок тайм-менеджменту, організації міжособистісного спілкування. Особливу увагу звернено на структурні складові поняття soft skills. Встановлено, що важливими є креативність, професійна англомовна комунікація, критичне мислення, самоорганізація. З’ясовано важливу роль застосування методу проєктів для формування вміння адаптуватися до швидкозмінних вимог сучасного суспільно-економічного розвитку, самостійно окреслювати особисті та професійні цілі, демонструвати уміння дотримуватися дедлайнів, розвивати комунікативні навички та уміння співпраці в колективі, виявляти власний лідерський потенціал. Акцентовано увагу на проєктної діяльності, що значно покращує інтелект майбутніх учителів; здатність до емпатії; активізує спроможність працювати в команді; вміння бути переконливим і впливовим під час виступів, дискусій і переговорів, вдумливо шукаючи рішення, що задовольнить усі сторони; здатність досягати порозуміння з людьми. Сутність вищесказаного зводиться до того, що застосування методу проєктів сприяє формуванню навичок soft skill у студентів та підвищує їхню конкурентоздатність у сучасному освітньому просторі. Перспективою подальшої розвідки у даному напрямку визначено практичний аспект застосування методу проєктів для розвитку soft skills у студентів.

Посилання

Василенко О. Формування у студентів-психологів «Soft skills» як чинник їх успішної професійної діяльності. Scientific Journal «Psychology Travelogs». 2021. Issue 2. P. 17–24.

Довмантович Н. Проектна діяльність як засіб формування самоосвітньої компетентності. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2017. Випуск 1 (40). С. 92-95.

Кірдан О. Формування Soft Skills здобувачів вищої освіти в освітньому процесі закладу вищої освіти. Збірник наукових праць Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Вип. 6 (1). 2021. С. 152-160.

Коваль К. Розвиток «soft skills» у студентів – один з важливих чинників працевлаштування. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Випуск Вінницького політехнічного інституту. 2015. Вип. 2. С. 162–167.

Кожушкіна Т. Міжособистісна взаємодія як складова частина «soft skills» студентів педагогічного коледжу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2020. Вип. 63. С. 77–81.

Коляда Н., Кравченко О. Практичний досвід формування «soft-skills» в умовах закладу вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. № 3 (27). С. 137–145. 7. Кохан О. Soft skills як необхідний компонент конкурентоспроможності майбутніх фахівців. Soft skills – невід’ємні аспекти формування конкурентоспроможності студентів у ХХІ столітті: тези доповідей міжвузівського науково-методичного семінару. 2020. С. 43–46.

Молчанова В. Європейський досвід використання методу проектів та організація навчального проектування в освітніх закладах України. Педагогіка. 2018. Том 40. Вип. 2. С. 54–62.

Молчанова В. Метод проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх вчителів початкової школи: теоретичне обґрунтування етапів та різновидів. Молодий вчений. № 3 (43). 2017. С. 430–434.

Муравйова І. Мар’янко Я. Soft skills у сучасних реаліях української освіти. Інноваційна педагогіка. Вип. 32. Т.1. 2021 р. С. 108-112.

Наход С. Значущість «Soft skills» для професійного становлення майбутніх фахівців соціо-економічних професій. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: Реалії та перспективи. Вип. 63. 2020. С. 131–135.

Полонська Т. Теоретичні основи проектної методики навчання іноземної мови учнів профільної школи. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2011. Вип. 9. С. 141–147.

Поночовна Т. Проектна методика навчання професійного спілкування в процесі вивчення іноземних мов. Науковий журнал LOGOS. Мистецтво наукової думки. № 1. 2018. С. 117–119.

Трофименко А. Теоретичні аспекти формування навчальної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 2010. Вип. 89 (2). С. 246–251.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-01