РОЗВИТОК ПРОЄКТНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-485-497

Ключові слова:

проєкт, розвиток, проєктна діяльність, педагог, дошкільник, розвиток проєктних умінь, проєктна культура.

Анотація

Метою статті є аналіз особливостей розвитку проєктної культури майбутніх педагогів в освітньому середовищі закладу вищої освіти. Проведене дослідження дає підставу розглядати педагогічне проєктування як особливий вид складної багатоступеневої діяльності, що виявляється у володінні педагогом проєктними знаннями, уміннями та здібностями їх застосування у розв’язанні професійних завдань. Проєктна культура майбутніх педагогів дошкільної освіти це інтегративна характеристика особистості, що відображає здатність і готовність майбутнього педагога дошкільної освіти до проєктування індивідуальних траєкторій розвитку дітей раннього і дошкільного віку, проєктування змісту дошкільної освіти, побудови маршрутів власного розвитку та самовдосконалення проєктних знань, умінь навичок і досвіду проєктної діяльності. Проєктна культура педагога дошкільної освіти включає: розуміння особливостей дошкільного віку (глибоке розуміння особливостей розвитку дитини дошкільного віку, її потреб і можливостей, знати, які методи і підходи до організації освітнього процесу є найбільш ефективними у цьому віковому періоді); формування творчого, ігрового середовища закладу дошкільної освіти (створювати цікаве та стимулююче ігрове середовище для дітей дошкільного віку, сприяти їх творчому розвитку та самовираженню через гру); розвиток творчого мислення (стимулювати творчість дітей, сприяти розвитку їх творчого мислення та уяви, надавати можливості для самостійного творчого виявлення дітей, підтримувати їх ідеї та ініціативи); використання проєктних методів у роботі з дітьми (вміти організовувати та проводити проєктну роботу з дітьми дошкільного віку, використовувати різні методи та форми роботи, такі як групова робота, дослідницька діяльність, майстер-класи тощо); сприяння соціальному розвитку (створювати умови для соціального розвитку дітей, сприяти формуванню навичок співпраці, комунікації та взаємодії з оточуючим світом, організовувати спільні проєкти та заходи, які сприяють соціалізації дітей). Встановлено, що структура проєктної культури майбутніх педагогів дошкільної освіти представлена в сукупності таких трьох компонентів: мотиваційно-особистісний компонент, когнітивно-процесуальний компонент, діяльнісно-управлінський компонент. Визначено рівні розвитку проєктної культури майбутніх педагогів дошкільної освіти: неприпустимий, допустимий, оптимальний. Представлено результати експериментального дослідження розвитку проєктної культури майбутніх педагогів дошкільної освіти.

Посилання

Бережна Л. Проектна культура як основний спосіб реалізації інноваційної педагогічної діяльності. Теорія та методика управління освітою. 2010. № 3. С. 1–9.

Зіневич В. Проектна діяльність та проектна культура як передумови інноваційної діяльності педагога. Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. Вип. 15. С. 100–106.

Княжева І. А. Теоретико-методологічні засади розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін в умовах магістратури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 : 13.00.04. Одеса, 2014. 45 с.

Кравець С. Г. Особливості розвитку проєктної культури педагогічних працівників закладів професійної освіти. Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка. 2022. Вип. 3 (1), № 50. С. 245–251.

Листопад О. А. Теоретико-методичні засади формування професійно-творчого потенціалу майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : монографія. Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2015. 328 с.

Листопад О. А., Мардарова І. К. Модульний курс «Комп’ютерні технології в роботі з дітьми» : навчальний посібник для студентів зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта». Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. 192 с.

Листопад О. А., Мардарова І. К. Теоретико-методичні засади формування готовності майбутніх вихователів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації пізнавальної діяльності дошкільників : монографія. Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2021. 206 с.

Мардарова І. К. Підготовка майбутніх вихователів до використання комп’ютерних технологій в організації пізнавальної діяльності старших дошкільників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. Одеса, 2012. 21 с.

Lystopad O. A., Mardarova I. K., Kuk T. Forming Students’ Motivation For Creativity By Means of Edward De Bono’s «Six Thinking Hats» Technique. Наука і освіта : науково-практичний журнал. 2017. № 8/CLXI. С. 93-96.

Raku I. I., Lystopad O. A., Mardarova I. K. The Formation of Future Preschool Teachers’ Competence Required for Using Computer Technology. Наука і освіта : науково-практичний журнал. 2017. № 5/CLVIII. С. 23-26.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-01