ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-498-509

Ключові слова:

інтеграція, інтегроване навчання, педагогічний заклад вищої освіти, англійська мова для спеціальних цілей (ESP), предметно-мовне інтегроване навчання (CLIL), англійська мова як мова навчання (EMI).

Анотація

У статті здійснено аналіз і узагальнення, визначено практичну цінність теоретичних досліджень інтегрованого навчання як сучасного підходу до викладання іноземної мови в педагогічних закладах вищої освіти. Актуалізація використання інтегрованого навчання пов’язана зі студентоцентрованим спрямуванням та модернізацією вищої освіти в Україні, яка має бути орієнтована, у першу чергу, на кращі світові практики та майбутню професійну діяльність здобувачів освіти, їх реалізацію як особистостей у сучасному суспільстві. Акцентовано на тому, що інтеграція є результатом високого рівня імплементації міжпредметних зв’язків, що передбачають встановлення та налагодження зв’язку між галузями знань з метою глибинного дослідження спільних та відмінних рис. Підкреслено, що основна мета інтегрованого навчання – використання міждисциплінарної інтеграції для створення оптимальних умов для загального, фізичного та розумового розвитку здобувачів вищої освіти, їх компетентностей. У статті визначено основні види, ступені, підходи та переваги впровадження інтегрованого навчання в освітній процес. Розглянуто три найпоширеніших підходи викладання іноземної мови в закладах вищої освіти на основі інтегрованого навчання (ESP, CLIL EMI). Розглянуто, що викладання англійської для спеціальних цілей (ESP) є одним із найбільш усталених підходів до викладання англійської мови в закладах вищої освіти. Вивчення іноземної мови в межах зазначеного підходу здійснюється з урахуванням особливостей майбутньої професії або спеціальності. Підхід предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) характеризується дуальною спрямованістю. Підкреслено, використанням іноземної мови як засобу засвоєння фахових та загальних компетентностей у межах підходу CLIL. Використання англійської як мови навчання (EMI) передбачає вивчення всіх освітніх компонентів іноземною мовою. Визначено основні переваги та труднощі впровадження EMI в педагогічних закладах вищої освіти. Перехід від одного підходу до іншого має відбуватися поступово та системно. Підсумовано, що впровадження інтегрованого навчання є закономірно обумовленим явищем у контексті модернізації вищої освіти. Загалом, інтеграція дасть можливість здобувачам освіти опановувати узагальненими, сукупними знаннями, що розширять їхній кругозір, цілісне сприйняття навколишнього світу та підготує до майбутньої професійної діяльності.

Посилання

Бєляєва А. Англійська мова за професійним спрямуванням: зміст та цілі дисципліни. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2015. Вип. 52. C. 36–38. URL : https://lingvj.oa.edu.ua/articles/2015/n52/14.pdf (дата звернення: 02.10.2023).

Бойко Є. Г., Рафальська О. О., Юхимович Г. П. Інтегрований підхід до навчання в освітньому процесі. Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / гол. ред. Лізунов П. П. Київ : Київський національний університет будівництва і архітектури, 2019. № 38. С. 92–97. URL : https://repositary.knuba. edu.ua/server/api/core/bitstreams/12da0282-e255-47a1-812d-9280551c554f/content (дата звернення: 03.09.2023).

Бортник С. Б. Англійська як мова викладання: виклики й особливості роботи викладачів. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2019. Том 30 (69). № 3. Ч. 1. C. 96–101. URL : https://philol.vernadskyjournals. in.ua/eng/journals/2019/3_2019/part_1/20.pdf (дата звернення: 13.09.2023).

Брик Т. О., Лєбошина Н. В. Використання CLIL (інтегрованого предметно-мовного навчання) у формуванні та розвитку вмінь іншомовного професійного спілкування майбутніх офіцерів у вищих навчальних закладах. Молодий вчений. 2019. Вип. 69. С. 41–43. URL : http://molodyvcheny.in.ua/ files/journal/2019/5.1/13.pdf (дата звернення: 13.09.2023).

Бурмакіна Н. Проблеми імплементації фахових дисциплін з англійською мовою викладання у програму підготовки здобувачів вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 59. Том 1. С. 239–243. URL : http://www.aphn-journal.in.ua/archive/59_2023/part_1/59-1_2023. pdf#page=239 (дата звернення: 13.09.2023).

Горбатюк О. В. Інтегроване навчання в сучасній школі. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. Вип. 21. С. 144–145. URL : https://biolog.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/10/naukovi-pratsi-k-pnu-im.i.-ohiienka-zbirnyk-za-pidsumkamy-zvitnoi-naukovoi-konferentsii-vyp.21.pdf#page=144 (дата звернення: 20.09.2023).

Інтегроване навчання. EdEra. URL : https://edera.gitbook.io/glossary/ integraciya/intehrovane_navchannia (дата звернення: 23.09.2023)

Коновальчук С. Зміст поняття інтегрованого навчання професійної діяльності засобами іноземної мови. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Випуск 96 (2). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. С. 503–506. URL : https://cusu.edu.ua/download/nz_2011_96_2.pdf#page=503 (дата звернення: 03.09.2023).

Кулішов В. С. Теоретичні і методичні аспекти проведення інтегрованих занять у закладі професійної освіти на засадах компетентнісного підходу: навчально-методичний посібник. Біла Церква : БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 68 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/724681 (дата звернення: 15.09.2023).

Купчик Л., Літвінчук А. Англійська мова як засіб викладання у вищій школі: європейський контекст. Молодь і ринок. 2022. Вип. 9-10 (207-208). С. 118–122. DOI: 10.24919/2308-4634.2022.271021

Куценко Т. Інтеграція у світовій шкільній освіті: суть, види та шляхи реалізації. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 27. Том 3. С. 173-179. URL : http://aphn-journal.in. ua/archive/27_2020/part_3/27-3_2020.pdf#page=173 (дата звернення: 15.09.2023).

Морська Л. І. Англійська мова для спеціальних цілей (ESP): історія виникнення підходу та його специфіка. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота / гол. ред. І. В. Козубовська. Ужгород : Говерла, 2012. Вип. 25. С. 136–138. URL : https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/917 (дата звернення: 25.09.2023).

Рудичик О. М. Предметно-мовне інтегроване навчання як засіб підвищення мотивації до навчання. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Одеса, 2020. Вип. 2 (131). С. 116–121. DOI: 10.24195/2617-6688-2020-2-15.

Яременко-Гасюк О. О., Полтавченко Д. В.. Комунікативний аспект методики CLIL у модернізації змісту іншомовної освіти в закладах загальної середньої освіти. Київський науково-педагогічний вісник. 2021. Вип. 22. С. 79–84. URL : http://knopp.org.ua/file/22_2021.pdf#page=79 (дата звернення: 13.09.2023).

Albassri I. A. Needs-Analysis-Informed Teaching for English for Specific Purposes. Electronic Theses, Projects, and Dissertations. 2016. 143 p. URL : https://scholarworks.lib.csusb.edu/etd/274 (дата звернення: 22.09.2023).

Anthony L. Introducing English for Specific Purposes. 1st edition. New York, 2018. 220 p. URL : https://www.routledge.com/Introducing-English-for-Specific-Purposes/Anthony/p/book/9781138936652 (дата звернення: 25.09.2023)

Chiarotto L. Natural curiosity : a resource for teachers : building children's understanding of the world through environmental inquiry. Laboratory School at the Dr. Eric Jackman Institute of Child Study Ontario Institute for Studies in Education. Canada : University of Toronto, 2011. 167 p.

CLIL. British Council. Teaching English. URL : https://www.teachingenglish.org.uk/ professional-development/teachers/knowing-subject/c/clil (дата звернення: 13.09.2023)

Coyle D., Hood P., Marsh D. Content and language integrated learning. England : Cambridge University Press, 2010.

Khaliavka-Vasylieva L., Zhdanova-Nedilko O. Використання CLIL для вивчення іноземної мови у педагогічному закладі освіти. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. 2022. C. 103–112. DOI: 10.54264/0050

Macaro E., Curle S., Pun J., An J., Dearden J. A systematic review of English medium instruction in higher education. Language Teaching. 2018. № 51 (1). С. 36–76. DOI: 10.1017/S0261444817000350

Marsh D. Bilingual education & content and Language Integrated kearning. Paris: International Association for Cross-cultural Communication. 1994. Language Teaching in the Member States of the European Union (Lingua), University of Sorbonne.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-01