ЕФЕКТИВНА ДІЛОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК КЛЮЧОВА НАВИЧКА ДЛЯ КАР'ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-510-517

Ключові слова:

бізнес комунікації, комунікативний стиль, корпоративна комунікація, комунікативна компетенція.

Анотація

Пропонована стаття присвячена розгляданню важливості покращення навичок ділового спілкування у молодих фахівців. Останнім часом в Україні відбувається суттєве реформування системи освіти згідно з постійно змінюваною політичною ситуацією в світі, новими потребами суспільства в ХХІ столітті, змінами в житті й свідомості громадян, що зумовлює пошук нових шляхів формування особистості фахівця, здатного до ефективної взаємодії й комунікації з представниками інших культур, готовим до діяльності у полікультурному середовищі. З поширенням міжнародних зв’язків, освітніх міжнародних програм у сучасному суспільстві все більшого розвитку набуває туризм, який поряд із розважальною має культурну, освітню та виховну функції. Відтак зростає роль професійної підготовки фахівців, здатних до ефективної міжкультурної взаємодії, оскільки їхня діяльність в значній мірі пов’язана з налагодженням контактів з представниками різних культур. У період просування України шляхом Європейської інтеграції та зростаючого інтересу міжнародного бізнесу до розвитку економіки України особливо гостро стоїть питання підготовки молодих спеціалістів, які не тільки знають англійську мову – мову бізнесу, а й володіють основними навичками бізнес-комунікації (надалі – БК). У статті розглянуто проблеми оволодіння навичками ділового спілкування молодими фахівцями у вищих навчальних закладах. Нами розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності ділового спілкування. Мета науково-дослідної роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та презентації нестандартних інтерактивних засобів і форм навчання, орієнтованих на формування навичок ділового спілкування у студентів. Загальновідомо, що життєздатність бізнесу безпосередньо залежить від уміння працівників встановлювати та підтримувати ділові контакти з персоналом, споживачами та діловими партнерами. У зв'язку з цим важливим є підвищення рівня володіння навичками ділового спілкування, що і визначає актуальність даної роботи. 

Посилання

Бондаренко Я. І. Cross-cultural aspects of teaching Business Communications: listening aspect. Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Каразинські читання: методика та лінгвістика – на шляху до інтеграції». Харків : Харківський нац. університет ім. В. Н. Каразіна, 2007. С. 27–29.

Васильева Л. А. Деловая переписка на английском языке: учебное пособие. Москва : Айрис-Пресс, 2004. 352 с.

Голдін А. Н. Мотивація вивчення англійської мови ділового спілкування в системі дистанційного навчання студентів-економістів. Матеріали VI Міжнародної конференції «Каразинські читання: Людина. Мова. Комунікація». Харків : Харківський нац. університет ім. В. Н. Каразіна, 2007. С. 88-90.

Калмыкова Е. И. Формирование коммуникативной компетенции в целях устного профессионального общения. Профессиональная коммуникация, как цель обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Учебное пособие. Москва : МГЛУ, 2000. № 454. С. 44–53.

Нагай І. Д. Англійська мова ділового спілкування : методичний посібник, 2-ге вид., перероб. і доп. Бердянськ : Видавництво О. В. Ткачук, 2013. 75 с.

Нельке М. Учимся принимать решения. Быстро, точно, правильно: учебное пособие. Москва : Омега-Л, 2006. 127 с.

Тер-Саакянц Г. В., Красковська Н. А. Застосування рольової гри. Методика інтенсивного навчання іноземних мов. Київ, 1986. С. 194–205.

Carry B., Hardaway Ch., Warshawsky J. Why business people speak like idiots. Business Idiots. LLC, 2005. 116 p.

Clark L. R., Zimmer K., Tinervia J. Business English and Communication. Texbook. Westerville, McGraw-Hill, Inc., 1988. 640 p.

Andrews D. C., Andrews V. D. Business Communications: textbook. New York, Macmillan Publishing Company, 1992. 618 p.

Kent R. Commission’s finding. New York Times. January 13. 2005. Р. 19–21.

New Webster's Dictionary and Treasure of English Language. USA, Lexicon Publications, Inc, 1993. 1248 p.

Wikipedia. URL : http://en.wikipedia.org (дата звернення: 26.09.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-01