КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-548-558

Ключові слова:

фізична культура, мотиваційно-ціннісний критерій, когнітивно-цифровий, діяльнісно-поведінковий, рефлексивно-оціночний критерії.

Анотація

Фізичне виховання дітей – фактор, що впливає на загальне і психічне здоров'я, розумовий розвиток. Сучасні вихователі в системі дошкільної освіти повинні бути адаптовані до цифрового сучасного світу, оскільки нові реалії роботи в закладах дошкільної освіти вимагають високого рівня професійної компетентності. Для підготовки студентів до такої роботи необхідно чітко визначити критерії готовності майбутніх вихователів до майбутньої професійної роботи, завдяки чому можна відкоригувати процес підготовки майбутніх вихователів у системі закладів вищої освіти. Проведений аналіз наукових досліджень допоміг визначити такі критерії готовності майбутніх вихователів до фізичного виховання дітей дошкільного віку: мотиваційно-ціннісний; когнітивно-цифровий; діяльнісно-поведінковий; рефлексивно-оцінний з рівнями розвитку (високий, середній та низький). Мотиваційно-ціннісний критерій виділено на основі твердження, що тільки високомотивований педагог може ефективно здійснювати фізичне виховання дошкільників у дошкільному закладі. Адже в основі діяльності лежать не лише знання та вміння, навички та схильність до творчості, а й самовдосконалення, самокритика та розвиток протягом життя. Когнітивно-цифровий критерій проявляється в наявності достатнього обсягу знань та вмінь, готовності майбутніх освітян до використання цифрових технологій у професійній діяльності. Діяльнісно-поведінковий критерій виявляється в практичних діях і вчинках. Рефлексивно-оцінний критерій визначається ціннісно-смисловим ставленням до педагогічної рефлексії, сформованістю рефлексивних знань і вмінь. Запропоновані в дослідженні критерії є достатніми, на нашу думку, для встановлення рівня готовності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до фізичного виховання дошкільників та допоможуть повноцінно відслідковувати динаміку готовності до використання цифрових технологій у навчанні фізичної культури.

Посилання

Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим науковцям. Київ, Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. 278 с.

Дяченко С. В. Підготовка майбутніх вихователів до формування основ комп’ютерної грамотності старших дошкільників : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Луганськ, 2009. 20 с.

Зайцева І. В. Мотивація учіння студентів / за ред. П. Г. Лузана. Ірпінь : Редакційно-вид. відділ АДПС України, 2000. 191 с.

Іванова С. В. Функціональний підхід до визначення професійної компетентності вчителя біології та організація її вдосконалення в закладі післядипломної освіти. Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. 2008. Вип. 42. С. 106–110.

Катаєва М. Педагогіка : підручник. Київ, 2007. 447 с.

Кідіна Л. М. Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Ялта, 2012. 20 с.

Мардарова І. К. Підготовка майбутніх вихователів до використання комп’ютерних технологій в організації пізнавальної діяльності старших дошкільників: автореф. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Одеса, 2012. 21 с.

Почепцов Ю. Ефективність і дієвість права: теоретико-правові основи критеріїв виміру. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2019. № 37.3. Р. 33–36.

Професійна освіта : словник / укл. С. У. Гончаренко та ін.; за ред. Н. Г. Ничкало. Київ : Вища школа, 2000. 380 с.

Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих : навч.-метод. посіб. / НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. Київ : ВД «ЕКМО», 2011. 324 с.

Спірін О. М. Критерії і показники якості інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Інформаційні технології і засоби навчання. 2013. 1 (33). С. 23–35.

Шапаренко Х. А. Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів на засадах акмеологічного підходу. Харків, 2008. 22 с.

Оxford learners dictionaries. URL : https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ definition/english/criterion?q=Criterion (дата звернення: )

Dictionary cambridge. URL : https://dictionary.cambridge.org/dictionary/ english/criterion?q=Criterion (дата звернення: )

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-01