ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-559-566

Ключові слова:

професійна підготовка; закономірності; майбутні фахівці соціономічних спеціальностей.

Анотація

Вихідною позицією для розгляду сучасних тенденцій і закономірностей розвитку вищої освіти в Україні є звернення до процесу створення європейського простору вищої освіти. Основні вектори розвитку сучасного світу визначають напрями модернізації української системи освіти. До них відносяться процеси інтернаціоналізації, інтеграції й глобалізації. Дослідженням виявлено існування зовнішніх і внутрішніх закономірностей розвитку процесу професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей, які мають інтегративний характер і визначаються існуючими соціальними умовами, соціальною природою людини, специфікою освітнього простору. До внутрішніх закономірностей освітнього процесу належать зв'язки між його суб'єктами і компонентами дидактичного процесу: цілями, змістом, методами, засобами, формами. Зовнішні закономірності підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей у закладах вищої освіти характеризують залежність навчання від соціальних процесів і умов: формування професійної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей упливає на активізацію ресурсів гуманізації суспільства і самореалізації особистості; неперервність і випереджувальний характер професійної освіти забезпечує поступове нарощування компетентнісного потенціалу майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей, упливає на зміст і технології підготовки; інтеграція як загальна світова тенденція розвитку всіх сфер життєдіяльності людини і суспільства зумовлює розвиток системи професійної підготовки фахівців соціономічних спеціальностей як освітньо-професійного середовища. Представлені закономірності визначають загальну стратегію розв’язання завдань професійної підготовки і служать підґрунтям ефективної професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей. Сукупність закономірностей розкриває сутність, рівні розвитку, механізми інтеграції й фактори оптимізації професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей, дозволяє розглядати зазначений процес як цілісне явище, що забезпечує його результативність.

Посилання

Андрусь О. Сучасні аспекти професійної підготовки студентів у технічних університетах. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2011. 4 (2), 283–294.

Балихін Г. А. Цільова програма розвитку освіти: новаторські рішення на перспективу. Професійна освіта. 2006. Вип.4. С. 14–15.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с.

Енциклопедія освіти / за ред. Кременя В. Г. Київ : «Юрінком Інтер», 2008. 1040 с.

Іщенко А. Ю. Глобальні тенденції і проблеми розвитку освіти: перспективи для України. Стратегічні пріоритети, 2014. 4 (33). С. 98–102.

Троцко Г. В. Теоретичні та методичні основи підготовки студентів до виховної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах: автореф. дис. … доктора пед. наук: 13.00.04. Київ, 1997. 54 с.

Тюльпа Т. М. Особистісне становлення майбутнього фахівця соціономічних спеціальностей як основа його соціальної компетентності. Prospektive globale wissenschaftliche Trends '2021 / Prospective global scientific trends' 2021 : монографія. Karlsruhe: NetAkhatAV, 2021. Р. 77-84.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-01