ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-12-24

Ключові слова:

професійна культура, моральність, педагогічний такт, авторитет викладача.

Анотація

У статті досліджено, що професійна культура викладача є сукупністю компетенцій, які характеризують норми поведінки, регулюючи професійно-особистісну поведінку викладача в педагогічній діяльності. Основними складниками її характеристики, тобто компонентами, виступають моральні принципи; моральні цінності; педагогічний обов’язок; педагогічний такт; педагогічна справедливість; педагогічна честь; педагогічний авторитет; етичні норми поведінки. Структуровано зміст професійної культури викладача, виділено критерії та показники, які її характеризують. Критеріями професійної культури викладача виступають ознаки, виражені в знаннях, навичках і здібностях, що відрізняють її від інших категорій. Як показники професійної культури викладача виступають характеристики ознак, виражені в очікуваних результатах навчання, тобто формулювань того, що саме будуть здатні продемонструвати викладачі. Незважаючи на те, що показники професійної культури викладача наявні в більшої частини педагогів, рефлексії професійної культури викладача нині в закладах вищої освіти практично немає. У закладах вищої освіти важливо регулярно організовувати семінари-тренінги, що актуалізують професійну етику, формують компетенції викладача з конфліктології. Особливістю професійної культури є тісний зв'язок з діяльністю членів певної групи і є невід'ємною частиною загальної теорії моралі. Виробнича і суспільна діяльність накладає свій відбиток на свідомість і поведінку людей. Серед основних складників педагогічної майстерності вчителя вважаємо повагу до особистості учня, високу вимогливість, уміння з інтересом і співчуттям вислухати співрозмовника, врівноваженість і самовладання, діловий тон у людських стосунках, чесність без упертості, уважність і чуйність у ставленні до оточуючих, почуття міри в поведінці і вчинках, високу гуманність, людську гідність, почуття власної гідність, почуття справедливості, витримку і самовладання у відносинах з батьками, колегами по кафедрі; одну з форм реалізації професійної культури.

Посилання

Бондар С. Компетентність особистості інтегрований компонент навчальних досягнень учнів. Біологія і хімія в школі. 2003. № 2. С. 8–9.

Вакуленко В. М. Сутність і структура педагогічного професіоналізму. Проблеми сучасної педагогічної освіти: Педагогіка і психологія: зб. ст. Київ : Пед. преса, 2002. Вип. 4. С. 66–73.

Волченко Л. П. Соціально-психологічні особливості ключових компетентностей учителя нової української школи. Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Сєвєродонецьк : СНУ ім.В. Даля, 2017. № 2 (43). С. 55–64.

Гарькавець С. О., Волченко Л. П. Конфлікти в освітньому середовищі: діагностика та практика вирішення: навчально-методичний посібник. Харків : Друкарня Мадрид, 2020. 92 с.

Гриньова В. М. Формування педагогічної культури майбутніх вчителів (теоретичний та методичний аспекти) : автореф. дис. … кан. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2001. 29 с. 6. Гура О. І. Сутність професійної компетентності викладача ВНЗ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2005. Вип. 25. С. 91–94.

Костик Л. Б. Основи професійно-педагогічного спілкування з тренінгом : навч.-метод. посіб. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 132 с.

Кравченко Г., Чернігівська Я. Управління розвитком людського потенціалу педагогічного колективу освітнього закладу на основі адаптивного управління розвитком. Імідж педагога: електронний фаховий журнал. 2017. № 7 (176). С. 16-18.

Макаренко А. С. Книга для батьків (українською). Київ : Радянська школа, 1972. 336 с.

Улунова Г. Є. Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток : колективна монографія / кол. авт. відп. ред. Г. Є. Улунова Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 300 с.

Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5 т. Т. 3: Серце віддаю дітям. Народження громадянина. Листи до сина. Київ : Рад. шк., 1977. 670 с.

Ткаченко Т. Формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя музики: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04. Харків, 2000. 21 с.

Хміль Ф. І. Основи менеджменту : підручник. Київ : Академвидав, 2003. 608 с.

Чорна С. С. Компоненти педагогічної культури викладача вищого навчального закладу. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія : зб. статей. Ялта : РВВ КГУ, 2007. Вип. 16. Ч. 2. С. 114–120.

Шевчук В. І. Формування основ педагогічної культури у слухачів академії прикордонних військ України в процесі військово-професійної підготовки : автореф. дис. канд. пед. наук : 20.02.02. Хмельницький, 1999. 19 с.

Якібчук М. І. Формування управлінської культури керівників профспілкових організацій у системі післядипломної освіти : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.06. Луганськ, 2010. 22 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-26