СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-194-202

Ключові слова:

соціальна адаптація, стратегія, діти з порушенням мовлення, дошкільний вік, соціалізація, інклюзія.

Анотація

Реформування системи спеціальної освіти шляхом залучення дітей з порушеннями мовлення до закладів дошкільної освіти з інклюзивною формою навчання, а також глибинний аналіз науково-методичних матеріалів, що окреслюють дослідження науковців, внесення корективів у зміст та структуру системи корекційної освіти – це один із пріоритетних напрямів сьогоднішньої наукової діяльності фахівців цієї галузі. Перехід до нової освітньої парадигми, в основі якої лежить особистісна орієнтація всього освітнього процесу, визначає орієнтацію не лише на освоєння освітніх програм різного рівня, але й на формування соціально свідомої особистості, формування життєвих та соціально значущих якостей, умінь та навичок. Відповідно до цього актуальності набуває питання соціальної адаптації дітей з порушеннями мовлення в закладі дошкільної освіти з інклюзивною формою навчання. На основі узагальнення теоретико-методологічної літератури з теми дослідження визначено стратегію впливу, яка містить низку взаємопов’язаних шляхів спрямованих на адаптацію та соціалізацію дошкільників з порушеннями мовлення в інклюзивному освітньому середовищі. Зазначені шляхи охоплюють: диференційований підхід у освітньому процесі; використання комунікаційних засобів; здійснення акценту на провідний вид діяльності; соціалізацію дошкільників; розвиток навичок самостійності та соціальної ідентичності; корекційну спрямованість фахівців в освітньо-виховному та корекційно-реабілітаційному процесі, що реалізується шляхом комплексного підходу; розвиток емоційно-вольової сфери, що включає соціально-емоційні уміння; компетентність оточення щодо особливостей розвитку дітей з порушенням мовлення. Розкрита в статті стратегія соціальної адаптації дітей з порушеннями мовлення спрямована на створення сприятливого інклюзивного середовища для соціальної взаємодії дошкільників у закладі освіти. За своїм змістом вона охоплює низку взаємопов’язаних шляхів, які сприяють розвитку комунікативної компетентності та соціальної свідомості особистості в освітньо-інклюзивному середовищі.

Посилання

Гаяш О. Особливості впровадження інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти. Соціальна та освітня інклюзія: історія, сучасність, перспективи розвитку: колективна монографія у 2 частинах. Частина 1. Інституційні та особистісні аспекти впровадженння в Україні / за ред. С. П. Миронової, Л. Б. Платаш. Чернівці : Технодрук, 2021. С. 32–45.

Захарова Н. Адаптація дітей дошкільного віку до сучасного соціального простору: монографія. Донецьк : Ноулідж, 2010. 218 с.

Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків / Укладачі Н. В. Заєркова, А. О. Трейтяк. Київ, 2016. 68 с.

Інклюзивне та інтегроване навчання: стан, проблеми і перспективи : збірник наукових праць / за загальною редакцією акад. Прокопенка І. Ф. Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди; «Мітра», 2019. 198 с.

Концепція «Нова українська школа» (Розпорядження Кабінету Міністрів від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»). URL :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text (дата звернення: 24.10.2023).

Федоренко С. В., Погребняк В. О. Комунікативна компетентність як умова соціальної адаптації дітей з порушеннями мовлення. Науковий журнал Хортицької національної академії. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2022. Випуск 2(7). С. 168-175.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-28