ОРГАНІЗАЦІЯ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-203-219

Ключові слова:

інкультурація, соціокультурний досвід, олімпійський рух, олімпійська освіта, спортивна поведінка, фізичне виховання, діти дошкільного віку.

Анотація

В дошкільний період дитинства відбувається інкультурація індивіда – входження в культуру, оволодіння соціокультурним досвідом. Засвоєння елементів загальнолюдської фізичної культури не можливе без ознайомлення дітей з олімпійським рухом. На це спрямовується новий напрям фізичного виховання дітей дошкільного віку – олімпійська освіта. Олімпійська освіта дітей старшого дошкільного віку передбачає виховання початкової орієнтації і мотивації у світі спорту та позитивного ставлення до нього, яке виявляється в оцінці, судженнях та інтересі до спорту, до спортивних змагань, у операціональній готовності до різних видів спортивної діяльності та реальній спортивній поведінці у вигляді певних форм діяльності. В статті описується досвід здійснення олімпійської освіти дітей в дошкільному закладі: окреслено її завдання і зміст; зазначено комплекс організаційно-педагогічних умов, які забезпечують ефективність їх реалізації; наведено орієнтовну тематику занять з ознайомлення дошкільників з олімпійським рухом, його історією та сучасністю; розкриті методи і прийоми формування мотиваційних настанов, гуманістичної спортивної поведінки, операціональної готовності до різних видів спортивної діяльності. Провідною формою повідомлення знать про олімпійський рух визнані фізкультурні заняття комбінованого типу, а провідним засобом – олімпізм. Методами і прийомами виступають бесіди, розповіді, перегляд відеоматеріалів, читання художньої літератури, сюжетна реконструкція подій, дидактичні ігри, малювання на теми спорту та ін.). Вони поєднуються з безпосередньою руховою діяльністю, що створює передумови для інтегрованого розвитку засобами фізичної культури інтелектуальних здібностей, морально-волової сфери, для формування спортивної поведінки, естетичних почуттів, гуманістичних настанов, пов’язаних зі спортом. Прикінцевий етап впровадження експериментальної система роботи з ознайомлення дітей з олімпійським рухом, підтвердив думку багатьох дослідників про можливість здійснення олімпійської освіти як ефективної педагогічної технології у процесі фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти (Державний Стандарт дошкільної освіти) Нова редакція. Київ : Цифрове видавництво Експертус, 2021. URL : https://oplatforma.com.ua/article/2895-bkdo-2020-prokt-novogo-standartu-doshklno-osvti#:~:text=%D0%91%D0%B0%D0 (дата звернення: 25.11.2023).

Булатова М. М. Твій олімпійський путівник. Київ : Національний олімпійській комітет України, 2017. 120 с.

Виховання школярів на основі цінностей олімпізму : методичні рекомендації для педагогів-організаторів і вчителів / укл. О. А. Томенко. Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. 36 с.

Гакман А., Ушенко Ю., Галан Я., Кожокар М. Становлення педагогічних основ олімпійської освіти в Україні. Молодий вчений. 2019. № 5 (69). С. 299–303.

Галан Я. Педагогічні умови формування знань з олімпійської освіти у дитячих дошкільних навчальних закладах. Молодий вчений. 2017. № 3. С. 142-145.

Єрмолова В. М. Олімпійська освіта: теорія і практика. Київ : Національний олімпійський комітет України, 2011. 335 с.

Кот Н. А. Учебно-игровая среда занятия по физической культуре как условие воспитания нравственно-волевых качеств старших дошкольников. Fundamental science and technology – promising developments II. Vol. 3. North Charleston, SC, USA 29409, 2013. С. 92-96.

Москаленко Н. В., Ломако Н. В. Фізкультуркін у Спортивній країні : навч. посіб. Дніпропетровськ, 2005. 48 с.

Рухливі та спортивні ігри для дітей дошкільного віку (курс лекцій) : навчальний посібник / автори-укладачі: О. І. Курок, Н. О. Хлус, С. А. Тітаренко. Вінниця : Твори, 2023. 198 с.

Савицька Л. І. Фізичне виховання як соціальне явище і основний фактор гуманізації фізичної культури. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. 2011. № 1 (9). С. 124–130. URL : https://ela.kpi.ua/handle/123456789/4874 (дата звернення: 25.11.2023).

Сварковська Л. А. Формування у дітей 5-6 років мотивації до занять фізичною культурою: автореф. … дис. канд. пед. наук: 13.00.08 Дошкільна педагогіка. Київ, 2000. 21 с.

Турчик І. Х. Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті Європи. Дрогобич : Швидкодрук, 2017. 138 с. 13. Щербашин Я. С. Олімпійська освіта в процесі формування гуманістичних цінностей у школярів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2023. № 1 (159). С. 146-150.

Юхимук В., Вацеба О., Герцик М. До понятійного тлумачення термінів «олімпійська освіта» і «олімпійське виховання». Проблеми фізичного виховання і спорту. 2010. № 9. С. 111-114.

Brownell S. Beijing's Olympic Education Programme: Re-Thinking Suzhi Education, Re-Imagining an International China. The China Quarterly. 2009. № 197. P. 44-63 Published By: Cambridge University Press. URL : https://www.jstor.org/stable/27756422 (дата звернення: 20.11.2023).

Georgiadis K. The Implementation of Olympic Education Programs at World Level. Social and Behavioral Sciences. 2010. № 2 (5). URL : https://www.researchgate.net/publication/238384818_The_Implementation_of_Olympic_Education_Programs_at_World_Level (дата звернення: 20.11.2023).

Naul R., Binder D., Rychtecký A., Culpan I. Olympic education and the Olympic Movement. The role of Olympic Games, the International Olympic Committee, National Olympic Committees and National Olympic Academies in Olympic education. Olympic Education. Edition 1st. Edition First Published, 2017. Pages 6. URL : https://www.taylorfrancis.com/books/edit/ 10.4324/9780203131510/ olympic-education-roland-naul-deanna-binder-ian-culpan-antonin-rychtecky (дата звернення: 06.11.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-28