ФОРМУВАННЯ ДОВІРИ ДІТЕЙ ДО ДОРОСЛИХ В УМОВАХ ВІЙНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-220-230

Ключові слова:

діти, дорослі, довіра, довірливе ставлення, війна.

Анотація

У статті розглянуто проблему формування довіри дітей дошкільного віку до дорослих, обґрунтовано актуальність проблеми у зв’язку із трансформацією людських взаємин під впливом дії воєнного стану і сенситивності цього вікового періоду. Представлено аналіз теоретико-експериментальних досліджень з проблеми формування довіри. Під «довірою» розуміють феномен, який характеризує взаємини між людьми, що ґрунтуються на добровільних взаємних зобов’язаннях, як особливий стан моральної свідомості, що включає в себе моральні почуття і переконання. Серед антропологічних наук вона розглядається як категорія етики і моралі, умова розвитку особистості та умова функціонування авторитету, базове почуття, що одним з перших з’являється в особистісній структурі людини. У практиці виховання під поняттям «довіра» розуміють метод виховання, умову формування гуманних відносин, що ґрунтуються на довірливому ставленні до партнера по спілкуванню і взаємодії. У психології сформувалося уявлення про довіру як про психологічне ставлення, цілісну систему індивідуальних, вибіркових, свідомих зв’язків особистості з різними сторонами об'єктивної дійсності. Фахівці стверджують, що довіра виявляється в певному ставленні. Довірливе ставлення – особливий стиль взаємодії, обумовлений індивідуально-психологічними та особистісними особливостями взаємодії, спрямованої на спільне подолання труднощів, творче самовираження, спільний пошук сенсу, переживань, рефлексії. Підкреслено, що формування довірливого ставлення дітей до дорослих реалізується в домінуючій формі спілкування, обумовлюється змістом комунікативної потреби і залежить від особистісних якостей дорослих. Проаналізовано вплив воєнного стану, запровадженого в Україні на вміння дітей розуміти і відчувати людей, виявляти довірливе ставлення до батьків, членів сім’ї, будувати з ними довірливі взаємини, встановлювати з незнайомими дорослими безпечну дистанцію. Обґрунтовано необхідність довірливих взаємин дітей з дорослими. 

Посилання

Амонашвілі Ш. О. Роздуми про гуманну педагогіку. Хмельницький, 1995. 496 с.

Артемова Л. В. Соціалізація дитини в родині. Дошкільне виховання. 2004. № 3. С. 3–5.

Бех І. Д. Виховання особистості. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. Київ, 2003. 318 с.

Бутенко О. Г. Стан проблеми виховання шанобливого ставлення до матері у старших дошкільників у практиці роботи сучасних дошкільних навчальних закладів та сім’ї. Збірник матер. міжнар. наук.-практ. конф. «Спільна робота школи сім’ї, громадськості з формування особистості, громадянина України». Черкаси, 2010. С. 13–15.

Гончаренко А. М. Педагогічні умови становлення гуманних взаємин старших дошкільників : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Київ, 2003. 213 с.

Дубасенюк О. А. Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. 304 с.

Козлюк О. А. Педагогічні умови формування гуманістичної спрямованості спілкування старших дошкільників : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.08. Одеса, 2008. 283 с.

Кононко О. Л. Виховуємо соціально компетентного дошкільника : наук.-метод. посіб. Київ, 2009. 201с.

Косарєва О. І. Педагогічні умови формування гармонійних взаємин батьків з дітьми старшого дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Дошкільна педагогіка». Київ, 2006. 20 с.

Криза ідентичності. Психологіс: Енциклопедія практичної психології. URL : http://surl.li/mrbva (дата звернення: 20.10.2023)

Маслоу А. «Мотивація і особистість» – короткий зміст книги. URL : http://surl.li/liaxg (дата звернення: 20.10.2023)

Піроженко Т. О. Розвиток самооцінки і саморегуляції старших дошкільників у взаємодії з однолітками і дорослими. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (педагогічні науки). Бердянськ, 2010. № 3. С. 57−62.

Савченко І. Д. Проблема виникнення та функціонування довіри: міждисциплінарний підхід. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Збірник наукових праць. Київ-Житомир, 2003. Кн. 1. С. 192–197.

Сидоренков А. В. Психологічні особливості довіри дошкільників. Київ, 2001. 134 с.

Скрипкіна Т. П. Психологія довіри : навчальний посібник для студентів. Київ, 2000. 264 с.

Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. Київ : Радянська школа, 1988. 272 с.

Янчев Я. Доверието като етическа категория. Софія, 1968. 117 с.

Pylypenko K. V. Peculiarities of expression of preliminary child's trust To social environment. Theory and practice of modern psychology. 2019. 5 (2). C. 83–87.

Sztompka P. Trust: a sociological theory. Cambridge : Cambridge, 1999. 228 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-28