ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-320-332

Ключові слова:

освіта, навчання, розвиток, початкова школа, учні, мислення.

Анотація

Останніми роками у початковій освіті відбуваються інтенсивні зміни, які спрямовані на творчий розвиток особистості, її креативне нестандартне мислення, вимагають постійного вдосконалення і оновлення організаційних форм, змісту освіти, застосування інноваційних технологій, які спрямовані на підвищення результативності навчання. Мислення є одним із складних пізнавальних феноменів, притаманних людині. Мислення має вагоме значення у пізнанні навколишнього світу. Мислення на відміну від сприйняття виходить за межі даних, одержаних органами чуття, розширює межі пізнання. На основі сенсорної інформації завдяки мисленню людина робить певні теоретичні й практичні висновки. Мислення відрізняється від інших психологічних процесів тим, що для нього характерна наявність проблемної ситуації, завдання, яке треба вирішити або встановити причинно-наслідкові зв’язки між предметами, об’єктами, процесами і явищами, а також обов’язковою є активна зміна умов, у яких ці завдання задаються. Навчання у початковій школі – це захоплюючий процес, який сприяє загальному розвитку дитини молодшого шкільного віку, є важливою складовою, яка стимулює формування особистості. Для розвитку різних операцій мислення здобувачів освіти необхідним є створення умов, які сприяють оптимізації освітнього процесу засобами різних форм, методів і прийомів навчально-виховної діяльності. Мисленнєва діяльність учнів є однією з основоположних проблем теорії і методики початкової освіти. Чимало літературних джерел розкривають особливості мислення та його розвиток, бо воно є одним із важливих процесів існування особистості у навколишньому світі. Мислення людини дає можливості глибше й ширше пізнати світ, відносини між людьми, зв’язки людини з навколишніми предметами, явищами, пізнати особливості психіки. Мислення як процес вивчається психологією, педагогікою, біологією, кібернетикою, філософією та іншими науками. Вчені розглядають різні проблеми і види мислення, розробляють відповідну систему спеціальних понять, створюють теорії мислення, які розширюють знання людей про означений процес особистості, дозволяють глибше зазирнути у мисленнєвий процес. Творче, нестандартне, креативне, критичне мислення з психологічної точки зору розглядають дослідники у двох аспектах: як психічний процес створення чогось нового і як сукупність властивостей особистості, які сприяють її залученню у цей процес. Тут особливе значення відіграє самостійне мислення школяра, оскільки у процесі пошукової, дослідницької, проблемної, творчої або проєктної діяльності найбільш яскраво виявляється індивідуальність дитини, її знання, вміння, інтуїція, прослідковується зв’язок її рухової активності, ініціативності та самостійності.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. і гол. ред. Т. В. Бусел. Київ : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. 1728 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 374 с.

Загальна психологія : навч. посіб. / М’ясоїд П. А. Київ : Вища школа, 2000. 487 с.

Загальна психологія: підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. Київ : Либідь, 2005. 139 с.

Маклаков А. Г. Общая психология. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 592 с.

Максименко С. Д. Загальна психологія: навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 272 с.

Поняття про мислення. Безкоштовна бібліотека підручників. URL : http://www.info-library.com.ua/books-text-7319.html (дата звернення: 29.10.2023)

Поняття про мислення. Функції мислення. Pidru4niki. URL : https://pidru4niki.com/10890304/psihologiya/mislennya (дата звернення: 29.10.2023)

Психологія : підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін. 4-те вид. Київ : Либідь, 2003. 560 с.

Психологія. Підручник для педагогічних вузів / за ред. Г. С. Костюка. Київ : Радянська школа, 1968. 571 с.

Рубинштейн С. Л. О мышлении и путях его исследования. Москва : Издательство Академии наук СССР, 1958. 145 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург : Издательство «Питер», 2000. 712 с.

Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості : підручник. Київ : Мілені, 2006. 344 с.

Філософський енциклопедичний словник : энциклопедия / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; голов. ред. В. І. Шинкарук. Київ : Абрис, 2002. 742 с.

Філософський словник / За ред. В. І. Шинкарука. Київ , Голов. ред. УРЕ, 1986. 800 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-28