РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ЗВО ДСНС УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

дослідницька компетентність, фахівець з пожежної безпеки, науково-дослідницька діяльність, педагогічна умова, саморецензування, академічна доброчесність, рефлексія.

Анотація

У представленій статті описано процес дослідницької компетентності майбутніх фахівців із пожежної безпеки закладів вищої освіти Державної служби України з надзвичайних ситуацій, розкрито теоретичне підґрунтя та практичну реалізацію педагогічних умов формування в рамках експериментального дослідження. Усі заходи, проведені під час цього процесу, були організовані для здобувачів вищої освіти експериментальної групи для оцінки їх ефективності у порівнянні з контрольною групою. Перераховано етапи експериментального дослідження, зокрема організаційний (констатувальний етап експерименту), процесуальний (формувальний етап експерименту) та інтерпретаційний (систематизація і узагальнення отриманих результатів). Детально теоретично обґрунтовано необхідність, описано процес та окреслено результат реалізації заходів для забезпечення впровадження кожної педагогічної умови формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців із пожежної безпеки трьох класів умов, а саме: організаційний клас (умови: евалюація освітнього простору; забезпечення академічної доброчесності; створення інформаційного забезпечення наукових досліджень курсантів; забезпечення участі курсантів у конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах тощо; обов’язковість публікації результатів досліджень); психолого-педагогічний клас (умови: активізація навчальної діяльності; підвищення уваги викладацького колективу до самостійної роботи курсантів; забезпечення взаємозв’язку дисциплін зі змістом професійної діяльності фахівців із пожежної безпеки у процесі набуття ними знань, умінь та здатностей вирішення дослідницьких завдань; залучення курсантів до дослідницької діяльності в межах роботи випускових кафедр); методичний клас (умови: орієнтованість технологій професійної підготовки на створення сприятливих умов для самовдосконалення; забезпечення єдності теоретичної та практичної підготовки; упровадження в освітній процес факультативних курсів; урахування результатів пролонгованої діагностики рівнів сформованості дослідницької компетентності). Визначено, що напрямком подальших досліджень є отримання результатів дослідницько-експериментальної роботи з перевірки педагогічних умов та моделі формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців із пожежної безпеки.

Посилання

Основи психології : навчальний посібник: в 2 т. Т. 1. / Вареник В. В. та ін. ; за заг. ред проф. Капської А. Й. та Сафіна О. Д. Черкаси : ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, 2014. 360 с.

Вовк Н. П. Застосування активних форм та методів навчання у процесі розвитку професійно важливих якостей курсантів – майбутніх працівників ДПН МНС України. Вісник Національного університету оборони України. 2011. № 3 (22). С. 11–16.

Євтух М. Б., Борисенко Л. Л. Модель системи формування науково-дослідницької компетентності у студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2015. № 1 (64). С. 74–98.

Головань М. С., Яценко В. В. Сутність та зміст поняття «дослідницька компетентність». Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: збірник наукових праць. Випуск VII. Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2012. С. 55–62.

Омельяненко С. В. Педагогічні умови формування дослідницької компетентності майбутніх педагогів. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. 2014. 3 (54), додаток 2, том 2. С. 441–445.

Орішко Н. К. Специфіка самовдосконалення особистості на різних етапах її онтогенезу. Проблеми сучасної психології. 2013. Випуск 21. С. 507–519.

Пелипенко М. М., Ножко І. О., Лагно Д. В. Методичні педагогічні умови формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців з пожежної безпеки // Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 27 квітня 2023 року. ‒ Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2023. С. 228-230.

Пелипенко М. М., Ножко І. О., Лагно Д. В. Організаційні педагогічні умови формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців з пожежної безпеки ЗВО ДСНС України. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Бердянськ : БДПУ, 2022. Вип. 3. С. 348–360.

Пелипенко М. М., Ножко І. О., Лагно Д. В. Психолого-педагогічні умови формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців з пожежної безпеки ЗВО ДСНС України // Science and practice: implementation to modern society: Scientific Collection «InterConf», (152): with the Proceedings of the 14th International Scientific and Practical Conference, April 26-28, 2023 / Scientific Collection «InterConf». Manchester, UK: Peal Press Ltd., 2023. С. 185-193.

Пелипенко М. М., Ножко І. О. Теоретичний аналіз процесу газообміну в закритому приміщенні під час пожежі. Надзвичайні ситуації: безпека та захист: Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 27-28 жовтня 2022 року. Черкаси : ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2022. С. 182-184. 11. Пономарьова Г. Ф. Інноваційно-дослідницька компетентність магістрів – запорука розвитку інноваційного потенціалу ВНЗ. Міжнародний науковий вісник. 2014. Вип. 8 (27). С. 177–182.

Слободяник М. С. Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій. Київ, 1995. 267 с.

Тітаренко Н. Ю. Педагогічні умови формування дослідницької компетентності студентів. Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис, 2015, 3: 243-247.

Хлипавка Г. Г. Українська мова (за проф. спрямуванням). Збірник тестових завдань. Львів : ЛДУ БЖД., 2013. 64 с.

Хміль Н. А. Веб-портфоліо як засіб формування професійної готовності майбутніх учителів до використання хмарних технологій в освітньому процесі. International academy Journal Web of Scholar. 2018. January 1 (19), Vol. 4. Р. 44–47.

Чайченко Н. Н., Пташенчук О. О. Педагогічні умови формування дослідницької компетентності майбутніх учителів біології. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 2016, С. 25-29.

Чистякова І. А. Дослідницька компетентність як складова професійної компетентності магістрів: досвід США. Становлення і розвиток педагогіки (м. Івано-Франківськ, 23-24 грудня 2016 р.). Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. С. 168–171.

Шудренко І. В. Застосування інноваційних технологій навчання при вивченні дисципліни «Цивільний захист». Стратегія реформування організації цивільного захисту. Том 1. Цивільний захист України: сучасний стан, здобутки, проблеми, перспективи розвитку: Матеріали науково-практичної конференції. Київ : ІДУЦЗ, 2018. С. 335–337.

Unicheck Blog on Plagiarism. URL : https://unicheck.com/blog/plagiarism-checker-google-classroom (дата звернення: 21.09.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-01