ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ ДВОМОВНОГО (БАГАТОМОВНОГО) НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-67-78

Ключові слова:

двомовне навчання, історичні передумови розвитку двомовного (багатомовного) навчання, пропозиції щодо розвитку двомовного (багатомовного) навчання, мовне законодавство України, принципи державної мовної політики, двомовна (багатомовна) комунікативна компетентність.

Анотація

У статті висвітлено історичні передумови розвитку двомовного (багатомовного) навчання в Україні. Визначено цілі та принципи державної мовної політики України, окреслено закони про функціонування мов. На основі результатів здійсненого дослідження обґрунтовано пропозиції щодо розвитку дво(багатомовного) навчання в нашій країні на основі європейського досвіду. Основні напрями можна представити на декількох рівнях: освітньо-адміністративному, концептуальному, регіональному, науково-методичному, шкільному, індивідуальному. На освітньо-адміністративному рівні треба забезпечити підтримку освітніх ініціатив з розвитку двомовності (багатомовності) на державному, регіональному рівнях з метою збереження наявного мовно-культурного спадку і подальшої інтеграції в європейський та світовий освітній простір, забезпечити реалізацію державної мовної політики в системі освіти з урахуванням регіональних особливостей, забезпечити підготовку двомовних фахівців. На концептуальному рівні треба вдосконалити концептуальні засади двомовного (багатомовного) навчання з урахуванням західноєвропейського досвіду та національних особливостей, вимог ринку праці та українського соціуму. На науково-методичному рівні: вивчити зарубіжний досвід різноманітних технологій двомовного (багатомовного) навчання і провести експериментальну перевірку їх застосування в українській освіті, сформувати навчальне середовище нової якості завдяки використанню наявних у країнах Європи відкритих освітніх ресурсів. На шкільному рівні: заохочувати до диверсифікації навчання мов у школах, запровадити процес інтеграції курикулуму з мовних предметів, забезпечити методичну підтримку. На індивідуальному рівні: застосовувати наявний в учнів, студентів досвід вивчення мов, сприяти розвитку мовних здібностей, формувати звичку і потребу опановувати мови впродовж життя тощо.

Посилання

Верховна Рада України. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», 2019: веб-сайт. URL : https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/170777.html (дата звернення: 7.10.2023)

Верховна Рада України. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Cтаття 30, 2021: веб-сайт. URL : https://www.radiosvoboda.org/a/movny-zakon-sfera-obsluhovuvannia-derzhavna-mova/31044007.html (дата звернення: 11.10.2023)

Верховна Рада України. Закон України «Про засади державної мовної політики», 2018: веб-сайт. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5029-17 (дата звернення: 5.10.2023)

Верховна Рада України. Закон України «Про мови в Україні», 2010: проект : веб-сайт. URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF0S703A.html (дата звернення: 14.10.2023)

Верховна Рада України. Закон України «Про ратифікацію Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин», 2003: веб-сайт. URL : http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=802-15 (дата звернення: 25.10.2023)

Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки. Про мови в Українській РСР. Відомості Верховної Ради (ВВР). 1989. № 45.

Конституція України: офіц. Текст, прийнятий на п’ятій сес. Верхов. Ради України 28 черв. 1996 p. (відом. Верхов. Ради України, 1996, № 30, ст. 141): із змінами станом на 1 січ. 2006 p. Київ : Вид. дім «Ін Юре», 2006. 140 с.

Міністерство освіти і науки України. Про методичні рекомендації щодо застосування елементів двомовного навчання, 2009: веб-сайт. URL : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v-581290-09 (дата звернення: 20.10.2023)

Першукова О. О. Тенденції розвитку багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Інститут педагогіки НАПН України. Київ, 2016. 403 с.

Deutsche Welle, 2013. Made for minds: веб-сайт. URL : http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15656849,00.html?maca=ukr-newsletter_ukr_politik5269-html-newsletter (дата звернення: 27.10.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-26